आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ ( पहिलो चौमासिक ) को सामाजिक सुरक्षा विवरण