FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

घरजग्गा नामसारी गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

 • निवेदन ।
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी
 • अंशवण्डा भए नाता प्रमाणित
 • नापी नक्सा
 • नाता प्रमाणित
 • तिरो तिरेको रसिद
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
 • ३ प्रति फोटो
 • मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

व्यवसाय दर्ता गर्न के के चाहिन्छ होला ?

 • निवेदन पत्र
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • २ प्रति फोटो
 • बहाल सम्झौता पत्र तथा बहाल कर तिरेको निस्सा
 • आफ्नै घर, टहरा, भए चालु आ.व. सम्मका मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको निस्सा
 • नगरपालिकामा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस