FAQs Complain Problems

समाचार

कोहलपुर राजपत्र भाग २ (नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका )

शिर्षक वर्ष दस्तावेज
बाल अधिकार समिति गठन कार्यविधि २०७५ २०७५ PDF icon 13. बाल अधिकार समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर सभाका समिति गठन नियमावली २०७५ २०७५ PDF icon 12. नगर सभाका समिति गठन नियमावली २०७५.pdf
कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५ २०७५ PDF icon 11. कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ २०७५ PDF icon 10. अपांगता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
पशु सुत्केरी २०७५ २०७५ PDF icon 8. पशु सुत्केरी २०७५.pdf
कोहलपुरको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५ PDF icon 9. कोहलपुरको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७५ PDF icon 3. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कोहलपुर नगरपालिकाका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ २०७५ PDF icon 2. कोहलपुर नगरपालिकाका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ २०७५ PDF icon 1. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf