FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा जानकारी !!!

यस कोहलपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना अधिकारीका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत ( अधिकृत स्तर छैटौं तह ) श्री हरि बहादुर वोली लाई तोकिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ |

साथै निजको मोबाइल नं . ९८५८०३३५६० र इ-मेल  ठेगाना olih905@gmail.com रहेको व्यहोरा अनुरोध छ |