FAQs Complain Problems

कोहलपुर राजपत्र भाग १ ( ऐन तथा निएमहरु )

शिर्षक वर्ष दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७५ २०७५ PDF icon 1. आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ २०७५ PDF icon 2. बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ २०७५ PDF icon 3. अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७५ २०७५ PDF icon 4. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ २०७५ PDF icon 5. नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन२०७५.pdf
नीति तथा कार्यक्रम ७५-७६ २०७५ PDF icon 6. नीति तथा कार्यक्रम ७५-७६.pdf
बजेट वक्तव्य ७५-७६ २०७५ PDF icon 7. बजेट वक्तव्य ७५-७६.pdf
कोहलपुर नगर स्वास्थ ऐन २०७५ २०७५ PDF icon 8. कोहलपुर नगर स्वास्थ ऐन २०७५.pdf