प्राविधिक पदमा दरखास्त परेका उमेद्वारको स्वीकृत नामावली !!!