२०७४-१२-०६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु