आ.व.०७२।०७३ मा खरीद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने बारेको सूचना