सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

नगर प्रहरी सेवाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

बहाल बिटाैरी कर र सम्पति तथा भूमिकर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!